[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

سازمان صنایع دفاع ملی

شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران

[آرم] شرکت پنها

 

از: شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران

به: وزارت دفاع ملی (آج) کارمندان

موضوع: کارمند عطاءالله فیروزیان

 

۱۴۲۰ – ۲ – ۸۰۳ / ۳۱۸

محرمانه

 

بازگشت بشماره ۲۷ – ۲ – ۸۰۳ / ۱۳۱ – ۱۰ دی ۵۸

 

بخدمت کارمند یاد شده بالا بعلت گرایش به مسلک بهائی از تاریخ ۱ دی ۵۸ در این شرکت خاتمه داده شده لیکن نامبرده تاکنون با این شرکت تسویه حساب ننموده است مراتب جهت آگاهی و اقدام اعلام میگردد. گ

 

مدیرعامل شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران

"مهندس غلامرضا اسکندری"

[امضا]

۱۷ دی ۵۸

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]