[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ -----

شماره -----

پیوست -----

 

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

هیات پاکسازی و سالم سازی سازمانها و دستگاههای دولتی

استان گیلان

 

بسمه تعالی

 

آقای عطااله مصباح فرزند میرزا حسن شماره شناسنامه [حذف شده]  صادره از [حذف شده]  شغل کارمند آموزش و پرورش به اتهام محکومیت معروفیت بفساد عقیده و بهائی بودن برابر بند (ث) ماده (۱۴) قانون استخدام کشوری مصوب مردادماه ۱۳۴۵ و طی بخشنامه وزارت آموزش و پرورش شماره ۱ / ۸۱۱۱۸- [تاریخ:] ۲۶ اسفند ۵۸ به اخراج از آموزش و پرورش محکوم میگردد حکم پس از ابلاغ قطعی است.

سرپرست هیات پاکسازی استان گیلان

[امضا روی مهر رسمی]

 [اسم ناخوانا]

جمهوری اسلامی ایران

هیئت پاکسازی و سالم سازی ادارات

استان گیلان

 

استاندار گیلان

 

مهندس انصاری [امضا]

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

۲۴۴ [تاریخ:] ١ مرداد ۵۹

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

[ناخوانا] [شماره:] ۲۷۷ [تاریخ:] ۳۰ تیر ۵۹

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]