[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

سازمان بازنشستگی کشوری

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۷۴

شماره: ۱۷۶۳۴ /۲

پیوست: -----

به: اداره آموزش و پرورش منطقه یک تهران

از: اداره کل درآمد و هزینه

موضوع: انتقال کسور بازنشستگی آقای عطا الله کبیری نجف‌آبادی

بازگشت به نامه شماره ۵۵ /۲۴۷۰۸ مورخ ۵ مهر ۱۳۷۴ ضمن اعاده سه جلد پرونده استخدامی و مدارک ارسالی اعلام میدارد.

نظر باینکه نامبرده طبق مدارک موجود در پرونده تابع فرقه بهائیت بوده و بهمین دلیل طی حکم شماره ۵۵ /۲۳۶۳۳ مورخ ۱۱ تیر ۱۳۵۹ از خدمت اخراج گردیده و از طرفی در قانون استخدام کشوری و سایر مقررات مربوطه مجوزی جهت استرداد یا انتقال کسور بازنشستگی ایندسته از مستخدمین پیش بینی نشده است.

لذا اقدامی در خصوص استرداد یا انتقال کسور نامبرده مقدور نمی‌باشد.

ایراندخت عطاریان

معاون مدیرکل

[امضا]

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

ورود به دبیرخانه

آموزش و پرورش منطقه یک تهران

شماره:۵۵ /۲۸۹۱۴

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۷۴

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

بایگانی شود [امضا]

[یادداشت دستنویسی شماره در بالای صفحه]

۱۵/ ک

 [آدرس]

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]