[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ۱۳۶

تاریخ ۲۴  آبان  ۱۳۵۸

پیوست ندارد

 

[آرم]

وزارت آموزش و پرورش

اداره کّل آموزش و پرورش آذربایجان غربی

دانشسرای مقدماتی دختران رضائیه

[آرم]

 

آقای نقد علی رسولی ولی خانم سیمین رسولی دانش‌آموز معلم دانشسرای مقدماتی دختران ارومیه در پاسخ نامه مورخه بیست و چهار  آبان  پنجاه و هشت  شما برابر نامه ٨ / ۲۷۸۴۵-  [تاریخ:] ٢٢  آبان  ۵۸ اداره کل آموزش و پرورش چون دانش‌آموز معلمان مراکز تربیت معلم باید متدین بیکی از ادیان رسمی کشور که قانون اساسی آنرا برسمیت شناخته است باشند و خانم سیمین رسولی بنا به اقرار کتبی خود بهایی میباشد لذا برابر نامه فوق اخراج و خواهشمند است نسبت به تحویل گرفتن مدارک وی اقدام فرمایند.

 

رئیس دانشسرای مقدماتی دختران ارومیه.زهرا زرگرزاده

[امضا روی مهر رسمی]

مرکز تربیت معلم دختران "رضائیه"

۲۴  آبان  ۵۸

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]