[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه شیراز

 

تاریخ -----

پیوست -----

 

رئیس محترم دانشکده مهندسی

 

چون آقای سعید صبحی نجف‌آبادی فرزند اسدا[لله] بشماره شناسنامه ۱۲۸۳ متولد ۱۳۳۶ صادره از نجف‌آباد رشته راه و ساختمان شماره دانشجوئی (۱۳۸۷۱) با توجه به حکم شماره ۵۲۹۶ – ۲ / ش م مورخ ۶ شهریور ۶۳ شورای مرکزی پذیرش.

از ادامه تحصیل در دانشگاه شیراز محروم شده است، خواهشمند است دستور فرمائید نام وی را از لیست دانشجویان آن دانشکده حذف نمایند. /

 

آدرس: نجف‌آباد [آدرس]

از طرف مدیر اداره خدمات آموزشی و مدارک تحصیلی

دانشگاه شیراز

محمدحسن تحریریان

[امضا]

 

رونوشت:

۱- مرکز محاسباتی دانشگاه.

۲- بخش طبی و بهداشت دانشگاه.

۳- امور دانشجوئی.

۴- ولی دانشجو.

۵- اداره کل امور دانشجویان داخل، باستحضار میرساند:

نامبرده بمدت نیمسال از آموزش رایگان استفاده نموده و مبلغ ----- ریال از مزایای وام صندوق رفاه دانشجوئی استفاده نموده است.

۶- حوزه نظام وظیفه شیراز: بپیوست کارت معافیت تحصیلی شماره ۲۶۵۹ و کلاسه پرونده ۲۹۷۴ / خ مورخ ۲۷ فروردین ۵۶ جهت ابطال ارسال میگردد.

۷- حوزه / گروهان ژاندارمری نجف‌آباد جهت اطلاع.

م ن. ت لازم به تذکر است که نامبرده تسویه حساب نکرده است. /

 

[مهر] در وسط صفحه

۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۴

۴۴۷۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]