[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

محرمانه

 

تاریخ: ۸ مرداد ۶۲

شماره: ۱۲۴۱

پیوست: -----

 

بسم الله الرحمن الرحیم

[رأی] شماره: [؟] ۱۲۴ تاریخ: ۸ مرداد ۶۲

مرجع رسیدگی هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی شماره وزارت نفت

نوع اتهام: عضویت در فرقه ضاله بهائیت

[ناخوانا] اتهامی آقای: سید جعفر نام خانوادگی: سید جعفری فرزند سید نعمت الله

متولد سال: ۱۳۱۴ شماره شناسنامه: [حذف شده] صادره از: [حذف شده] پست سازمانی: استاد کار آتش نشان

[سابقه]: [ناخوانا] سال، محل کار: [حذف شده] شماره سازمانی مستخدم: [حذف شده] تحصیلات: پنجم متوسطه

متأهل/مجرد توسط هیأت مورد رسیدگی قرار گرفت. هیأت در جلسه مورخ ۸ مرداد ۶۲ با در نظر گرفتن مستندات [ناخوانا] رأی هیأت بشرح زیر اعلام میدارد:

 رأی هیأت:

با توجه به محتویات پرونده و گزارش گروه تحقیق --×--، اقرار متهم --×--، مدافعات متهم --×-- و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر اتهام منتسب به متهم بنظر هیأت ثابت و محرز است و جرم نامبرده منطبق است با:

۱-عضویت در فرقه ضاله بهائیت موضوع بند ۸ ماده ۲۹

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر [؟] که مستنداً به بند ۱۱ ماده ۲۰ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت محکوم میگردد. این رأی به استناد ماده ۴۶ قانون ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم (اعم از دائمی یا موقتی) قابل پژوهش در هیأت تجدید نظر می‌باشد. --×--

 

هیأت بدوی:

از طرف هیأت بدوی شماره یک تهران

[امضا]

[مهر ناخوانا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]