[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره -----

تاریخ -----

پیوست -----

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کشور

شهربانی استان گیلان ( رشت

 

به: کارگزینی

از: رشت

موضوع:

شماره ٢٣/ ٢ [تاریخ:] ۲ فروردین ۵۹

چون طبق ماده دستور عمومی شماره ۲۵۷۴ شهربانی سروان بدیع الله اسدیان عربی شماره ۴۸۱۱/-۱ - بعلت بهائی بودن از تاریخ ۱۵ فروردین ۵۹ از خدمت اخراج گردیده لذا خواهشمند است دستور فرمائید [ناخوانا] برکناری نامبرده نسبت به اخذ کارت شناسائی و باشگاه افسران و دفترچه‌های بیمه درمانی و خواربار و بهداری و اسلحه امانی و سایر تجهیزات دولتی از وی اخذ و ارسال آن بادارات زیربط اقدام نمایند -.

ضمناً دستور عمومی مربوطه متعاقباً ارسال خواهد شد. معاون اداره کارگزینی

١٣٠٠/-۲ [تاریخ:] ۲۳ فروردین ۵۹

رونوشت به دایره آگاهی ارسال میگردد لازم است ضمن ابلاغ مراتب بمشارالیه برابر مفاد بالا اقدام بهره را ضمن ارسال مدارک خواسته شده گزارش نمائید.

رئیس شهربانی استان گیلان- سرهنگ غلامرضا رقابی

از سوی سرهنگ ٢ مهدیخانی امضاء

گیرندگان

دایره بازرسی جهت اطلاع

دایره مشاوره و بررسی جهت اطلاع و اقدام

دایره پشتیبانی جهت اقدام لازم

۵۱۲/-۴ [تاریخ] ۲۳ فروردین ۵۹

رونوشت برابر با اصل است

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]