[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کشور شاهنشاهی

(تلفن -----)

از:

به:

در باره:

شماره [ناخوانا]

تاریخ ٣١ فروردین ۵۹

پیوست

از شهربانی جمهوری اسلامی ایران – اداره بازنشستگی و بیمه

باداره امور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (دایره موظفین)

موضوع اخراج سرگرد بازنشسته هوشنگ خادم [حذف شده]

برابر ماده ٢ دستور عمومی شماره ۲۵۷۴ شهربانی جمهوری اسلامی ایران همردیف سرگرد بازنشسته هوشنگ خادم فرزند روح‌اله بعلت بهائی بودن از تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۵۹ از خدمت اخراج و حقوق بازنشستگی وی از تاریخ مزبور قطع میگردد.

سرپرست شهربانی جمهوری اسلامی ایران: مصطفی سلیم

از طرف سرهنگ فائضی

[امضا]

گیرندگان

شعبه دستور ویژه جهت درج در دستور

بانک سپه شعبه آیزنهاور جهت اطلاع و اقدام

دایره حسابداری جهت اقدام

دایره مستمری‌بگیران جهت اطلاع

اداره تشخیص هویت جهت اطلاع

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]