[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

 جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش تهران

تاریخ تحریر -----.۱۳۶

 تاریخ ثبت-----.۱۳۶

 تاریخ خروج -----.۱۳۶

 

بسمه تعالی

به:  آموزش و پرورش منطقه ۴

از:  دبستان استقلال

محترماً بدینوسیله دانش آموز سپهر فخری یزدی از این دبستان بدلیل اینکه پدر و مادرش اظهار میدارند که جزو فرقه منفور منحوس بهائیت میباشند و هیچگونه حاضر به هم کاری با اولیاء این دبستان در جهت تعلیمات اسلامی در فرزند خود نمیباشند اخراج میگردد.%

[امضا روی مهر رسمی]

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در حاشیه صفحه]

۲۶۳ / ١

١٢ آذر ۶۲

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]