[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

 

تاریخ ١٨ آبان ١٣۶۷

شماره ۸۴۴

پیوست: -----

واحد

 

خانم شعله کرم پیشه

دانشجوی رشته کتابداری

دانشگاه تهران

 

بسمه تعالی

 

تقاضای رسیدگی به پرونده شما واصل گردید با توجه به محتویات پرونده شما و اینکه جنابعالی به اتهام وابستگی به فرقه ضاله از ادامه تحصیل منع شده‌اید لازم است جهت ادامه تحصیل خود مدرک سه بار اعلام برائت از فرقه مذکور در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور را برای این هیأت ارسال (فتوکپی اعلام برائت) تا بررسی واخذ تصمیم گردد در صورت عدم ارائه مدارک یاد شده مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد./

 

[امضا روی مهر رسمی]

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]