[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

شماره: ۴۲۹ ز ش پ

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۶۲

پیوست:-----

 

"حکم اولیه شورای پذیرش"

 

آقای/ خانم شعله احسانی

 

دانشجوی رشته معماری فارابی دانشکده-----مجتمع دانشگاھی هنر، شماره دانشجویی ---- سال ورود با دانشگاه --- تعداد واحد گذرانیده        مدل کل

بدینوسیله باطلاع میرساند که بنابر:

 گزارش گروه تحقیق اسناد و مدارك موجود شهود مورد وثوق شورای پذیرش اقرارخودتان اظهارنظر مراجع قضایی و انتظامي .

و با درنظرگرفتن ادعای توبه شما.

الف: مطابق ماده (۱)                 بند (د).

و ماده                            بند

آیین نامه پذیرش دانشجویان مصوب ستاد انقلاب فرهنگی که طی بخشنامه شماره ۱۷۲/م

مورخ ۲۹ فروردین ۶۲ از وزارت فرهنگ و آموزش عالی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور ابلاغ

شده است.

 ⎕ب: بنابربند.

ضوابط عمومی گزینش‌ها مصوب هیئت عالی گزینش ستاد پی‌گیری فرمان امام

 ⎕ج: طبق نظرهیئت مرکزی گزینش وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

 

 

با ادامه: تحصيل شما بعلت باقی بودن بر مواضع انحرانی و حفظ وابستگی گروهکی‌تان، موافقت

نمی شود.

 

درضمن طبق ماده ۳۱ بند ...- آئين نامه فوق الذكر میتوانید/ نمیتوانید. بنابر ضوابط اعطای گواهینامه معادل فوق دیپلم و معادل لیسانس مصوب ۲۲ شهریور ۶۱ ستاد انقلاب فرهنگی درخواست گواهينامه نمائید

تذکر:

ا- از مراجعات مکرر و بی‌مورد به دانشگاه یا سایر مسئولین خودداری نمائید.

۲- برای شنیدن توضیحات و راهنمایی بیشتر میتوانید در تاریخ-----ساعت----- در محلی-----

به رابط/ نماینده شورای پذیرش مراجعه نمائید

۳- درصورتی که به رای صادره معترض هستید میتوانید اعتراض خود را با اسناد و مدارک احتمالی با ذکر نشانی دقیقتان و درصورت امکان شماره تلفن که بتوان در موارد ضروری سریعاً با شما تماس گرفت حداکثر تا تاریخ ۱۴ مرداد ۶۲ با پست سفارشی دوقبضه برای شورای پذيرش ب ه نشانی و خیابان انقلاب – روبروی پارک دانشجو- کوچه کاشانچی- ساختمان مرکزی مجتمع هنر [آدرس دستنوشته] ارسال نمائید و یا درمحل به آدرس فوق – طبقه پنجم

به رابط/ نماینده شورای پذیرش تحویل و رسید دریافت دارید.

۴- به اعتراضهائی که فاقد آدرس دقیق دانشجوی معترض باشد و ترتیب اثرداده نخواهد شد

۵- درصورت اعتراض شما شورای پذیرش حداکثر تا تاریخ ۲۰ روز پس از دریافت اعتراض در مورد شما

حكم تجديد نظر صادر خواهد کرد که برای شما ارسال میگردد و یا میتوانید در تاریخ----- برای دریافت آن به محل:

مراجعه و پس از دادن رسید حکم تجديد نظر را ازرابط/نماینده شورای پذیرش دریانت کنيد.

توضیحات:

[مهر]

شورای پذیرش مجتمع دانشگاهی هنر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]