[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 [آرم]

جمهوری اسلامی ایران

فرم ع – ۵۷ [ناخوانا]

١ – وزارت /مؤسسه: راه و ترابری – سازمان هواپیمائی کشوری

٢ – شماره مستخدم: [حذف شده]

٣ – نام: خانم: شکوه

۴ – نام خانوادگی: نظر

۵ – نام پدر: نوراله

۶ – شمارۀ شناسنامه و محلّ صُدور:شماره شناسنامه: [حذف شده] محلّ صُدور: شهرستان تهران استان/فرمانداریکلّ مرکزی

٧ – محلّ تولد: تهران

٨ – تاریخ تولّد: روز ٨ ماه  فروردین   سال ١٣٢٩

٩ – بالاترین مدرک و رشتۀ تحصیلی: بالاترین مدرک: دیپلم رشته: طبیعی

١٠ – عنوان پست ثابت سازمانی: متصدی روابط عمومی و مطبوعات شماره ردیف ١/١١

١١ – رسته: امور اجتماعی رشته: متصدی روابط عمومی و امور پارلمانی طبقه: دو

١٢ – گُروه: چهار

١٣ – پایه: سه

۱۴– واحد سازمانی: اداره اطلاعات و روابط عمومی

۱۵ – محلّ خدمت: شهرستان تهران- استان/ فرمانداریکلّ مرکزی

۱۶ – مجوّز:

١٧ – نوع حکم: انفصال دائم از خدمت دولت

١٨ – شرح حُکم: بموجب این حکم و با رعایت مفاد قانون اساسی و بند ث ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری و با توجه به رأی شماره ٨ مورخ ۴ شهریور  ۵۹ کمیسیون پاکسازی و سالم‌سازی این سازمان، چون برابر مدارک موجود پیر و مسلک ضاله بهائیت می‌باشید لذا از تاریخ مندرج در بند ٢١ این حکم از خدمت در کلیه سازمانهای دولتی منفصل میشوید. ح /

١٩ – حقوق، مزایا فوقالعاده ها

٢٠- حقوق و مزایا و فوق العاده های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ به حروف-----ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار----- فصل----- مواد----- قابل پرداخت است.

٢١ – تاریخ اجرای حکم: ١   بهمن ۱۳۵۹

٢٢ – تاریخ صُدور و شمارۀ حکم تاریخ: ١٠   اسفند  ۵۹ شماره: ۱۵۰۰۹

٢٣ – نام و نام خانوادگی مقام مسئول: کاظم صمدیان [امضا]

عنوان پُست ثابت سازمانی: معاون وزارت راه و ترابری و رئیس سازمان هواپیمائی کشوری

نسخۀ: مستخدم

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]