[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دولت جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش منطقه اشکذر

 

تاریخ ٧  مرداد      ۵۹

شماره ۳۲۵۶

پیوست

 

خانم شهین جانمی آموزگار دبستان نوائی زارچ

نظر به بند دو از فصل "ز" محدوده مجازاتهای لایحه قانونی موضوع کمیسیون پاکسازی پرونده شما در کمیسیون ۵ نفری مورد بررسی است و تا اطلاع بعدی در این اداره سمتی ندارید ضمناً بحسابداری دستور داده شد از پرداخت حقوق و مزایای شما تا تعیین تکلیف خودداری نماید.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه اشکذر – دادرس

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]