[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

حکم کارگزینی

[آرم]

دولت شاهنشاهی ایران

فرم ع- ۳۲ (۵۲-۴) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

۱-وزارت/موسسه: آموزش و پرورش

۲- شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- نام: خانم/آقای شهناز

۴- نام خانوادگی: صحیح

۵- نام پدر: محمود

۶- شماره شناسنامه و محل صدور.

شماره شناسنامه: [حذف شده] محل صدور: شهرستان [حذف شده] استان/فرمانداریکل [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد:

روز ۱۶ ماه مهر سال ۱۳۲۷

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی

بالاترین مدرک: لیسانس رشته: تغذیه

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: دبیر

۱۱- رسته: آموزش و فرهنگی رشته: دبیری طبقه: ۱

۱۲- گروه: ۷

۱۳- پایه: ۱

۱۴- واحد سازمانی: اداره آموزش و پرورش ناحیه [حذف شده]

۱۵- محل خدمت:

شهرستان [حذف شده] استان/فرمانداریکل فارس

۱۶- مجوز بند ث از ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری

تاریخ: ----- شماره: -----

۱۷- نوع حکم: برکناری از خدمت

۱۸- شرح حکم:

باستناد نامه شماره ۲۳۷۴-م الف ۵ اسفند ۵۷ اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش بموجب این ابلاغ و طبق بند ث از ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری بخدمت شما در آموزش و پرورش خاتمه داده میشود.

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) ----- ریال

پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: صدور حکم

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم تاریخ: ۲۰ اسفند ١٣۵۷ شماره: ۷۵۰۸۹

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: ابوالاحراری

عنوان پست ثابت سازمانی: مدیر کل آموزش و پرورش فارس امضاء: [امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]