[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارائی

تاریخ.

شماره.

پیوست

[ناخوانا]/بازخرید خانم: شهنازدیبائی اسکوئی فرزند: محمدباقر دارنده شناسنامه: [حذف شده] صادره: [حذف شده] متولد سال: ١٣٣٢آخرین مشاغل-----

در اجرای آئین‌نامه لایحه قانونی مربوط به تصفیه و پاکسازی محیط مؤسسات دولتی از [ناخوانا]. فاسد و زائد و جانشین نمودن افراد مؤمن و صادق و انقلابی به جای آنان، مدارک و اسناد و پرونده‌های موجود درباره شخص فوق دقیقاً مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و پس از بحث و تبادل افکار کافی در این مورد و با در نظر گرفتن افکار عمومی کارمندان-----ز

 ارتکاب به جرائم زیر توسط نامبرده اثبات گردیده

١-عضو فرقه ضاله بهائیت

٢-

٣-

۴-

۵-

۶-

٧-

٨-

حکم هیئت تصفیه و پاکسازی وزارت امور اقتصادی و دارائی به‌موجب اختیارات حاصله و به استناد اینکه جرائم انجام‌شده مطابق با فتوای آیت‌الله خلخالی و سایر علماء ایشان را به‌طور دائم از. [ناخوانا] منفصل نموده و اعلام می‌دارد چنانچه در آینده مدارک مثبت دال بر ارتکاب نامبرده به جرائم بیشتری تحصیل گردد [ناخوانا]

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]