[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

رأی -----

جلسه روز سه‌شنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۶۴ که با حضور ٢ نفر عضو اصلی و ١ نفر عضو علی‌البدل هیأت رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش فارس تشکیل گردید پرونده اتهامی خانم شهلا خواجه طاهری [شناسنامه] [حذف شده] فرزند ابوالقاسم شماره مستخدم [حذف شده]  گروه ۵ پایه ۴ واحد سازمانی [ناخوانا] [آموزش] و پرورش مرودشت تاریخ ورود به خدمت ١٧ / [ناخوانا] وضعیت فعلی غایب مورد بررسی گرفت.

گردش کار:.به استناد نامه شماره ۱۵۲ / م - [تاریخ:] ١٧ تیر ۶۳ آموزش و پرورش شهرستان مرودشت عنوان [هیأت] بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نامبرده متهم است به عضویت در فرقه ضاله بهائیت که در تاریخ [؟] دی ۶۳اداره [ناخوانا؟] نامبرده را جهت انجام مصاحبه حضوری دعوت نموده و از وی میخواهد تبری خود را از فرقه ضاله کتباً اعلام دارد نامبرده اظهار نموده که تبری کتبی [نخواهد] داد و از همان تاریخ در محل خدمت خود حضور نیافته که مراتب جهت اطلاع به اداره کل [گزارش] شده است پرونده امر در هیأت مطرح و پس از بررسی مدارک مندرج و ابلاغ اتهام اقدام به صدور [رأی] به شرح آتی می‌نماید.

نوع اتهام: غیبت بیش از دو ماه و اتهام به بهایی‌گری

مدارک اتهام: محتوای پرونده اتهامی مؤید اتهامات [منتشره] است.

رأی هیأت: با توجه به مراتب فوق‌الذکر و بررسی مدارکات مندرج در پرونده اتهامی نامبرده منطبق است بر بند ١٩ ماده ٩ قانون تخلفات اداری و این هیأت با اتفاق آراء وی را به [ناخوانا] طبق ماده ١٨ قانون [ناخوانا] لازم‌الاجرا است.

 

[امضا]

رئیس هیأت بدوی [ناخوانا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]