[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

یادداشت

تاریخ ----- ۱۳۵

شرکت دخانیات ایران

 

بسمه تعالی

خانم شهلا راضی ماشین‌نویس دخانیات منطقه ارومیه

برابر قانون ایادین [ادیان] رسمی کشور جمهوری اسلامی اسلام، کلیمی، زرتشتی و مسیحی می‌باشد و کارکنان دولت باید پیرو یکی از ادیان فوق بوده و ادیان و مذاهب دیگر غیررسمی می‌باشد و برابر اطلاع و گزارشهای [ناخوانا] شما منتسب به فرقه غیررسمی بهائیت می‌باشید لذا برابر نامه شماره ۱۴۴۵ /۲ – ۳ تیر ۶۰ و ۱۱۱۵۰ – ۱۶ مهر ۶۰ استانداری باید - تا حکم انفصال یا اخراج از طرف شرکت حکم آماده ‌به ‌خدمت صادر شود، مراتب در جریان صدور می‌باشد لذا از این تاریخ مجاز به حضور و کار در اداره نمی‌باشید تا حکم از [؟] صادر و ابلاغ گردد در صورت تکذیب انتساب خود به بهائیت مراتب را کتباً و فوراً اعلام دارید تا بمقامات مربوطه ارسال گردد

مدیرکل

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]