[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

حکم کارگزینی

دولت جمهوری اسلامی ایران

فرم ع – ۳۲ (۴-۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

۱-وزارت: آموزش و پرورش

۲- شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- نام: خانم شهلا

۴- نام خانوادگی: حیدری گزیک

۵- نام پدر: محمدعلی

۶- شماره شناسنامه و محل صدور.

شماره شناسنامه: [حذف شده]

محل صدور: بخش حوزه ۱

شهرستان [حذف شده]

استان [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد:

روز ۲۸ ماه ۱۱ سال [حذف شده]

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی.

بالاترین مدرک: دیپلم

رشته: طبیعی

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: آموزگاری

۱۱- رسته: آموزشی و فرهنگی

رشته: آموزگاری

طبقه: ۴

۱۲- گروه: -----

۱۳- پایه: -----

۱۴- واحد سازمانی: آموزش و پرورش چناران

۱۵- محل خدمت: استان خراسان

۱۶- مجوز: بشرح متن حکم

تاریخ: -----

شماره: -----

۱۷- نوع حکم: خروج از خدمت

۱۸- شرح حکم:

باستناد بند ث ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری مصوب مردادماه /۴۵ و بند ۴ ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب آذرماه /۱۳۰۱ و دستورالعمل شماره ۱ ر ۸۱۱۱۸ - ۲۶ اسفند ۵۸ و تلفن گرام مورخ ۳۱ فروردین ۵۸ وزارتی چون استخدام شما با مسلک بهائیت مغایر قوانین استخدام کشوری بوده لذا بموجب این حکم از تاریخ ۱ خرداد ۵۹ بخدمت شما در آموزش و پرورش خاتمه داده میشود. /۱

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها -----

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) ----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: ۱ خرداد ۱۳۵۹

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم.

تاریخ: ۲۲ اردیبهشت ۵۹

شماره: ۱۱۲۴۵

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: دکتر حسین رزمجو

عنوان پست ثابت سازمانی: مدیرکل آموزش و پرورش خراسان

امضاء: [امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]