[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

[آرم] دانشگاه اصفهان

اداره کل امر آموزشی دانشگاه

بنام خدا

 

تاریخ [۱١ تیر ۱۳۶۰]

شماره [۶۹۱ /۲]

 

خانم شهلا فردوسیان

 

چون بموجب اقرار صریح خود که طی نامه شماره ۲۰۳۵ /۴ مورخ ۴ تیر ۶۰ دانشکده پزشکی به عنوان ریاست دانشگاه ارسال گردیده پیرو فرقه بهائیت میباشید لذا بر اساس دستورالعمل وزارت فرهنگ و آموزش عالی از این تاریخ حق ادامه تحصیل در دانشگاه اصفهان را نخواهید داشت.

معاون آموزشی دانشگاه اصفهان

علی اربابی جلفائی

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]