[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شرکت ملی ذوب آهن ایران

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

واحد -----

تاریخ ۲۷ دی ۱۳۵۹

شماره ۱۵۲۰۵ ک ذ

پیوست -----

خواهشمند است در پاسخ باین شماره اشاره شود

 

آقای شهاب‌الدین مظلومی شاغل در قسمت تأمین مواد اولیه

با توجه بمدارک بدست آمده دال بر بهائیت شما اشتغال شما غیرقانونی میباشد لذا بموجب این حکم از تاریخ ۲۱ شهریور ۵۹ بطور دائم از خدمت منفصل میشوید مقتضی است جهت تسویه حساب بحسابداریکل شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان مراجعه نمائید. / س

ذوب‌آهن اصفهان

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]