[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بانک ملت

مرکز: تهران

[آرم] بانک ملت

 

بتاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۱

شماره ۲۵۸۶

 ۶- ۲۰۰

خواهشمند است در پاسخ به این شماره اشاره فرمائید

[مهر رسمی] جمهوری اسلامی ایران

 

بسمه تعالی

 

خانم شایسته ثابتیان

 

بر اساس بخشنامه شماره ش / ۳۶۳۶ مورخ ۶ اسفند ۱۳۶۰ دبیرخانه شورایعالی بانکها و با توجه به نامه شماره ۵۹۴ مورخ ۲۹ فروردین ۱۳۶۱ سرپرستی منطقه بازار تهران، به موجب این حکم تا تعیین تکلیف نهائی از طرف هیئت بازسازی نیروی انسانی از تاریخ ۱ فروردین ۱۳۶۱ از خدمت بانک بدون دریافت حقوق معلق میشوید. ص/

اداره کل امور کارکنان

قدس [امضا]

زاغری [امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]