[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت دفاع ملّی

از: ابوب‌ ا جا (دایره تعاون)

به: سرگرد اخراجی شاپور عسگر‌پور

موضوع: پاسخ دادخواست مورخه ۹ اردیبهشت ماه ۶۰

 

(تلفن -----)

 

شماره: ۱۲-٠٣-۷۰۱

تاریخ: ۲۰ خرداد ۶۰

پیوست: -----

 

سرکار بعلت پیرو مسلک بهائی بودن از خدمت در ارتش اخراج گردیده‌اید. چنانچه اعتراضی دارید به کمیته امام مستقر در ستاد مشترک مراجعه و یا دادخواست خود را مفصلاً تنظیم و به کمیته مورد نظر واقع در چهار راه قصر ستاد مشترک پست نمائید.

 

سرپرست اداره بازنشستگی و بیمه ارتش. جا. ا. سرهنگ ستاد عربشاهین

[امضا]

نشانی: [آدرس]

 

 

سال ۵۹ یا سال تعمیر و نگهداری، سال مبارزه پیگیر با اقتصاد امپریالیستی است.

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]