[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دولت شاهنشاهی ایران

حکم کارگزینی

فرم ع – ٣٢ (۵۲۰۴) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

١– وزارت مؤسسه: آموزش و پرورش

٢– شماره مستخدم: [حذف شده]

٣– نام: آقای شاهرخ

۴– نام خانوادگی: هوشیدری

۵– نام پدر: فضل‌اله

۶– شمارۀ شناسنامه و محل صدور شماره شناسنامه: [حذف شده] محل صدور: دهستان [حذف شده] بخش [حذف شده] شهرستان [حذف شده]  استان فرمانداریکلّ [حذف شده]

٧ – محل تولد: [حذف شده]

٨ – تاریخ تولّد: روز ٧ ماه فروردین- سال [حذف شده]

٩ – بالاترین مدرک و رشتۀ تحصیلی: بالاترین مدرک: فوق‌دیپلم رشته: علوم انسانی

١٠– عنوان پست ثابت سازمانی: مربّی فعالیت‌های پرورشی

١١– رسته: آموزشی و فرهنگی رشته: امور پرورشی طبقه: ۴

١٢– گروه: ٧

١٣– پایه: ۶

۱۴– واحد سازمانی: مدرسه راهنمایی آزادی

۱۵– محل خدمت: شهرستان اراک دهستان فرمانداریکلّ اراک

۱۶ –مجوّز بشرح متن حکم تاریخ:---- شماره-----

١٧ – نوع حکم: خاتمه خدمت

١٨ – شرح حُکم: چون طبق مدارک مثبته موجود وابسته به فرقه فعاله بهائیت می‌باشید به‌موجب ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری و نامه شماره یک محرمانه دفتر حقوقی که مستخدمین دولت باید متدین بیکی از ادیان رسمی باشند از تاریخ ١ مهر ١٣۵۸ به خدمت شما در آموزش و پرورش خاتمه داده میشود. ک

گیرنده رونوشت ١– دفتر حقوقی پارلمانی وزارت آموزش و پرورش اداره کل امور اداری

١٩ – حقوق، مزایا فوق‌العاده‌ها

٢٠ – حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروُف) ریال پس از وضع کسُور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

٢١ – تاریخ اجرای حکم:١ مهر ۱۳۵۸

٢٢ – تاریخ صُدور و شمارۀ حکم تاریخ: ٩ مهر ۱۳۵۸ شماره: ۵ /۵۶۲۰۲

٢٣ – نام و نام خانوادگی مقام مسئول:. زینلی

عنوان پُست ثابت سازمانی: مدیرکل آموزش و پرورش استان اراک

امضاء [امضا]

نسخۀ: مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]