[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نیرو

 

تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۶۱

شماره -----

 

جمهوری اسلامی امروز آبرویش بسته است به آبروی متصدیان امر. - امام خمینی

 

 

آقای ریاض اله ایقانیان

به پیوست یک نسخه رأی صادره شماره یک مورخ ۱۳ مرداد ۶۱ هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی وزارت نیرو، موضوع انفصال دائم از خدمات دولتی و وابسته به دولت که طی نامه شماره ۱۳/ب، مورخ ۲۵ مرداد ۶۱ باین قسمت واصل گردیده ابلاغ میگردد.

مقتضی است در صورت اعتراض به رأی مذکور ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ رؤیت درخواست تجدیدنظر کتبی خود را به کارگزینی و رفاه وزارت نیرو ارسال در غیر اینصورت رأی صادره قطعی و حکم لازم قابل‌ اجراء است./.

سیف اله اولیائی

رئیس قسمت کارگزینی و رفاه

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]