[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

[آرم دانشگاه اصفهان]

بسمه تعالی

حکم اولیه شورای پذیرش

تاریخ: ۵ مهرماه ۱۳۶۲

شماره: ۱۸۸۰

پیوست: -----

 

بسمه تعالی

"حکم اولیه شورای پذیرش"

خانم: رویا رحیمپور

دانشجوی رشته پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان شماره دانشجوئی ۱۵۴۵۳ سال ورود به دانشگاه------ تعداد واحد گذرانده----- معدل کل ------ بدینوسیله باطلاع میرساند که بنابر:

گزارش گروه تحقیق اسناد و مدارک موجود شهود مورد وثوق شورای پذیرش اقرار خودتان اظهار نظر مراجع قضائی و انتظامی

و با در نظر گرفتن ادعای توبه شما

الف: مطابق ماده یک بند دال

و ماده – بند -

و ماده – بند -

آئین نامه پذیرش دانشجویان مصوب ستاد انقلاب فرهنگی که طی بخشنامه شماره ۱۷۲ / م مورخ ۲۹ فروردین‎ماه ۱۳۶۲ از وزارت فرهنگ و آموزش عالی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور ابلاغ شده است.

ب: بنابر بند -

ضوابط عمومی گزینشها مصوب هیئت عالی گزینش ستاد پیگیری فرمان امام

ج- طبق نظر هیئت مرکزی گزینش وزارت فرهنگ و آموزش عالی

با ادامه تحصیل شما بعلت باقی بودن بر مواضع انحرافی و حفظ وابستگی گروهکیتان موافقت نمیشود.

در ضمن طبق ماده ۳۱ بند – آئیننامه فوق الذکر نمیتوانید بنابر: ضوابط اعطای گواهینامه معادل فوق دیپلم و معادل لیسانس مصوب ۲۲ شهریور ۱۳۶۱ ستاد انقلاب فرهنگی درخواست گواهینامه نمائید.

تذکر:

۱-از مراجعات مکرر و بیمورد به دانشگاه یا سایر مسئولین خودداری نمائید.

۲- برای شنیدن توضیحات و راهنمائی بیشتر میتوانید در تاریخ ۳ آبان‎ماه ۱۳۶۲ ساعت ۱۵- ۳۰/ ۱۵ در محل: دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، انتهای راهرو گروه فیزیک به رابط شورای پذیرش مراجعه نمائید.

۳- در صورتیکه به رای صادره معترض هستید، میتوانید اعتراض خود را با اسناد و مدارک احتمالی با ذکر نشانی دقیقتان و در صورت امکان شماره تلفن که بتوان در موارد ضروری سریعا با شما تماس گرفت حداکثر تا تاریخ ۶ آبان‎ماه ۱۳۶۲ با پست سفارشی دو قبضه برای شورای پذیرش بنشانی:

اصفهان، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی ۳۳ شورای پذیرش دانشگاه اصفهان ارسال نمائید و یا در محل:

دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم؛ انتهای راهرو گروه فیزیک به رابط شورای پذیرش تحویل و رسید دریافت دارید.

۴-به اعتراضهائی که فاقد آدرس دقیق دانشجوی معترض باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵-در صورت اعتراض شما شورای پذیرش حداکثر تا تاریخ ۲۵ آبان‎ماه ۱۳۶۲ در مورد شما حکم تجدید نظر صادر خواهد کرد که برای شما ارسال میگردد و یا میتوانید در تاریخ ۲۸ آبان‎ماه ۱۳۶۲ برای دریافت آن به محل:

دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم؛ انتهای راهرو گروه فیزیک مراجعه و پس از دادن رسید حکم تجدید نظر را از رابط شورای پذیرش دریافت کنید.

توضیحات: -----

 

دبیر شورای پذیرش دانشگاه اصفهان

[امضاء و مهر -شورای پذیرش دانشگاه اصفهان ۱۳۶۱]

 

[مهر – محرمانه]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]