[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش شهرستان کرج

 

 شماره ۴۸

تاریخ ٢١  مهر  ۱۳۶۳

پیوست

 

بسمه تعالی

 

احتراماً گواهی میشود دوشیزه رؤیا نوری دیزتاب فرزند محمد شماره شناسنامه [حذف شده]  صادر از تهران از تاریخ ١  مهر  ۶۳ لقایت ١٩  مهر  ۶۳در این آموزشگاه به تحصیل اشتغال داشته در این آموزشگاه به تحصیل اشتغال داشته و طبق دستور اداره آموزش و پرورش شهرستان کرج چون بهائیت دین رسمی شناخته نشده است نمی‌توانند در این آموزشگاههای اسلامی به تحصیل اشتغال داشته باشند لذا دانش‌آموز نامبرده به بهائیت اقرار داشته و بهائیت مورد قبولش میباشد پرونده نامبرده به ولی او تحویل داده شده است.

 

مدیر مدرسه راهنمائی سلمان فارسی

[مهر رسمی]

[اسم و امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]