[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

حکم کارگزینی

فرم ع – ۳۲ (۴-۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

۱-وزارت: آموزش و پرورش

۲- شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- نام: خانم روحیه

۴- نام خانوادگی: بابائیان

۵-نام پدر: عباس

۶-شماره شناسنامه و محل صدور.

شماره شناسنامه: [حذف شده]

محل صدور: شهرستان [حذف شده]

استان: [حذف شده]

۷- محل تولد: میاندوآب

۸- تاریخ تولد: روز ۱۹ ماه ۱۰ سال ۱۳۲۱

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی.

بالاترین مدرک: سوم متوسطه

رشته: -----

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: آموزگار

۱۱- رسته: آموزشی و فرهنگی

رشته: آموزگار

طبقه: ۲

۱۲- گروه: ۳

۱۳- پایه: ۴

۱۴- واحد سازمانی: اداره آموزش و پرورش منطقه مهاباد

۱۵- محل خدمت: شهرستان مهاباد

استان آذربایجان غربی

۱۶- مجوز بند ۱ ماده ۱۹ قانون بازسازی

تاریخ: -----

شماره: -----

۱۷- نوع حکم: اخراج (انفصال دائم از خدمات دولتی)

۱۸- شرح حکم:

چون باستناد نامه شماره ۸۲۶ [ناخوانا] [٢٥ /١١]/۶۱ هیات بازسازی استان پیرو مسلک [بهائیت] هستید علیهذا برابر بند ۱ ماده ۱۹ [قانون بازسازی] نیروی انسانی از خدمات دولتی و مؤسسات [وابسته بدولت] منفصل میشوید لازمست دفترچه [خدمات] [درمانی] افراد تحت تکفل خویش را بمنظور ابطال [ناخوانا] [آموزش] و پرورش مهاباد تحویل دهید

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها -----

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) ----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: ۲۵ بهمن ۶۱

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم.

تاریخ: ۲۶ بهمن ۶۱

شماره حکم: ۲ /۳۷۳۱۲

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: علی صمدی

عنوان پست ثابت سازمانی از طرف مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی

امضاء

[امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]