[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

 

شرکت ملی نفت ایران

مناطق نفت‌خیز

 

شماره: ۱۰۵۵۹/ دز / ۵۹

تاریخ: ۸ شهریور ۱۳۵۹

 پیوست: -----

 

بنام خدا

خانم روحانیه پارسا

شماره: ۵۲۶۵۰

 

طبق حکم صادره از طرف دادستانی انقلاب اسلامی مسجدسلیمان بدینوسیله از خدمت در این شرکت اخراج میشوید.

 

[امضا]

محمدرضا شماسی

معاون امور اداری و مالی مناطق نفت‌خیز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]