[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

 

حکم کارگزینی

فرم ع.۳۲ (۵۲۴) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۱ – وزارت موسسه: آموزش و پرورش

۲ – شماره مستخدم: [حذف شده]

۳ – نام: خانم روح‌انگیز

۴- نام خانوادگی: گشتاسب

۵- نام پدر: کیقباد

۶- شماره شناسنامه و محل صدور: شماره شناسنامه: [حذف شده] محل صدور: شهرستان [حذف شده] استان [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد: روز ۳ ماه مرداد سال ۱۳۲۲

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی: بالاترین مدرک: لیسانس رشته: روانشناسی

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: دبیر

۱۱- رسته: آموزشی و فرهنگی رشته: دبیری طبقه ۶

۱۲- گروه: ۹

۱۳- پایه: ۸

۱۴- واحد سازمانی: مدرسه راهنمائی شاه‌عباس مختلط

۱۵- محل خدمت: شهرستان اصفهان استان -/ فرمانداری کل اصفهان

۱۶- مجوز: مدرسه راهنمائی شاه‌عباس مختلط

۱۷- نوع حکم: حکم خروج از خدمت

۱۸- شرح حکم: چون یکی از شرایط اصلی استخدام و ادامه خدمت نداشتن فساد عقیده و اعتقاد بیکی از ادیان رسمی کشور میباشد و شما مذهب خود را صریحاً بهائی اعلام نموده‌اید لذا در اجرای نامه شماره ۱۵/۳۱۲۹-۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۸ اداره کل آموزش و پرورش اصفهان از تاریخ صدور این حکم به خدمت شما در وزارت آموزش و پرورش خاتمه داده میشود.

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها:

الف- حقوق پایه گروه: -/۴۵۱۰۰ ریال

پ- مجموع مزایای مستمر و مزایای موقت شغل/فوق‌العاده شغل: ۲۵۵۰۰ ریال

چ- فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی: -/۳۶۰۸ ریال

جمع: -/۷۴۲۰۸ ریال

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) هفتاد و چهار هزار و دویست و هشت ریال (ریال) پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: ۱ تیر ۱۳۵۸

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم: تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۵۸ شماره: ۲/۱۴۹۶۲

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: جعفر رضائی

عنوان پست ثابت سازمانی: رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه اصفهان

امضا: [امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]