[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شرکت سهامی شیلات جنوب ایران

 

 تاریخ:۹   اردیبهشت  ۱۳۵۹

 شماره: ۵۱۹/۳/ ۲۲/ ۲ الف

 

آقای روح‌الله شفیعی

با توجه بنامه شماره ۹۳/ ۴۰۲/ ب مورخ ۵  آذر  ۱۳۵۸ وزارت دفاع ملی کلیه افرادی که غیر از اقلیتهای رسمی کشور هستند و مذهب دیگری اختیار نموده‌اند بایستی از خدمت معاف شوند. علیهذا با توجه به مذهب ضاله شما که بهائی و غیررسمی می‌باشید از تاریخ ۶   اسفند  ۱۳۵۸ از خدمت در شیلات منطقه استان هرمزگان معاف و هیچگونه سمتی در شیلات جنوب ندارید مقتضی است به حسابداری شرکت مراجعه و تسویه حساب نمائید.

 مدیر عامل شرکت شیلات جنوب ایران

 رحیمی

[امضا]

[آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]