[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۴۲۹۱ - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۰

 

بسمه تعالی

 

خانم روح‌انگیز [مکاری] بهیار در گردش بیمارستان انقلاب

با توجه بنامه شماره ۳۸۳ - ۸ اردیبهشت ۶۰ بیمارستان مذکور مبنی بر انتساب شما به فرقه بهائیت و باستناد مفاد دستورالعمل شماره ۷۵۶۰ - ۱۰ دی ۵۹ مقام وزارت بهداری و نامه شماره ۵۴۶۶۸ /۴ مورخ ۲۶ اسفند ۵۹ اداره کل کارگزینی وزارت متبوعه چون استخدام رسمی شما منطبق با ضوابط مندرج در ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۶ آئین‌نامه استخدامی تأمین اجتماعی نبوده لذا از تاریخ ۱ بهمن ۵۹ بموجب این ابلاغ از خدمت در وزارت اخراج میشوید و بازخرید سنوات خدمت شما برابر مقررات قانون کار و طی حکم جداگانه‌ای محاسبه و پرداخت خواهد شد.

دکتر علی‌اکبر مدرس

مدیر منطقه بهداری مرکز تهران امضاء

رونوشت به:

۱- بیمارستان انقلاب در بازگشت بنامه شماره ۲۸۳ - ۸ اردیبهشت ۶۰ جهت اطلاع و اقدام لازم

۲- اداره کل کارگزینی وزارت بهداری با توجه به دستورالعمل مقام وزارت در بازگشت بنامه شماره ۵۴۶۶۸ /۴ - ۲۶ اسفند ۵۹ جهت استحضار ضمناً در صورت نیاز به پرونده استخدامی نامبرده مراتب را باین منطقه اعلام تا ارسال گردد.

۳- سازمان منطقه‌ای بهداری استان تهران با توجه به دستورالعمل فوق‌الذکر جهت اطلاع

۴- اداره تشکیلات منطقه مرکز جهت اطلاع

۵- اداره امور مالی منطقه مرکز جهت اطلاع و اقدام لازم

۶- کارگزینی - لیور

رونوشت به:

۱- اداره حسابداری

۲- پرستاری

 

سرپرست بیمارستان انقلاب

دکتر علی‌اکبر وحید نیا

[امضا]

 

[یادداشت‌های دستنویسی در بالای صفحه]:

وزارت بهداری

در کامپیوتر وارد نشده

 

[یادداشت‌های دستنویسی در پائین صفحه]:

۸۷۶ - ۲۳ اردیبهشت ۶۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]