[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

فرم شماره ٣

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

 

تاریخ: ٣ اسفند ۱۳۶۲

شماره: ه ت ب / ۴۵۳۱ / ٧٨٣

پیوست -----

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

 

رأی شماره ٧٨٣ تاریخ ٣ اسفند ۱۳۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی وزارت نفت

نوع اتهام: ٢٢بند ٨

گردش کار: پرونده اتهامی خانم رضوان نام خانوادگی شباک فرزند محمد رشید متولد سال ١٣٢٠شماره شناسنامه

[حذف شده]  صادره از [حذف شده] پست سازمانی حسابداری سابقه کار ٢٠سال محل کار پالایشگاه آبادان شماره پرسنلی مستخدم [حذف شده]  تحصیلات دیپلم، متأهل که برابر رأی شماره ه ب آ / [؟]/ ١٣١١مورخه ۲۶ اسفند ۶۱ صادره از طرف هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی شماره ٩ آبادان به اتهام

١-عضویت در فرقه ضاله بهائیت موضوع بند ٨ ماده ٢٩

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۱۳۶۱ به استناد بند

١١ماده ٢٠ قانون مزبور به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردیده است توسط هیأت تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفت. هیأت در جلسه مورخ ٢ اسفند ۱۳۶۲ با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح زیر اعلام میدارد.

رأی هیأت تجدید نظر

با توجه به محتویات پرونده و گزارش گروه تحقیق --×--، مدافعات متهم --×-- و مدارک موجود در پرونده نامبرده --×- و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر بزه منتسب به متهم بنظر هیأت، ثابت و محرز است لذا رأی هیأت بدوی صحیحاً صادر گشته و [خالی] از اشکال قانونی تشخیص و عیناً [تائید] میگردد. این رأی به موجب ماده ۴۶ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ قطعی و لازم‌الاجرا است.

 

-نظر به ارجاع پرونده به دادگاه صالحه رأی نهائی صادره دادگاه در مورد اتهام مشارالیها لازم الاتباع می‌باشد.

رئیس هیأت تجدید نظر

[مهر رسمی]

بازسازی نیروی انسانی وزارت نفت

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

حکم فوق‌الذکر در تاریخ ۲۶ آبان ۶۳ به اینجانب رضوان شباک تحویل داده شد.

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]