[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

تاریخ ۲۵ بهمن ١٣۶۱

شماره ﮬ ب آ /نه-٢

پیوست

بسم اللّه الرحمن الّرحیم

رأی شماره: صد و هفتاد و دو تاریخ: بیست و پنج/یازده/۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی شماره ۹ آبادان

نوع اتهام: عضویت در فرقه ضاله بهائیت

گردش کار: پرونده اتهامی آقای. قربانعلی نام خانوادگی آستار فرزند نجفعلی

متولد سال: [حذف شده] شماره شناسنامه: [حذف شده] صادره از [حذف شده]

پست سازمانی: رئیس شعبه سرویسها [ناخوانا]

 سابقۀ کار: سی و پنج سال محل کار: خدمات

شماره پرسنلی مستخدم [حذف شده]

تحصیلات: هشت کلاس، متأهل مورد رسیدگی قرار گرفت.

هیأت در جلسه مورّخ: ... بیست و پنج/یازده/شصت و یک ... با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

رأی غیاباً صادر گردید.

رأی هیأت

با توجه به مدارک موجود در پرونده -×- و با توجّه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر اتهام منتسب به متّهم بنظر هیأت ثابت و محرز است و جرم نامبرده منطبق است با:

١. عضویت در فرقه ضاله بهائیت موضوع بند هشت ماده بیست و نه

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه¬ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوّب پنج/هفت/هزار و سیصد که مستنداً به بند یازده ماده بیست قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسّات محکوم میگردد. این رأی ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به متهم (اعم از واقعی یا قانونی) قابل پژوهش در هیأت تجدیدنظر می‌باشد -×-

 

هیأت بدوی: شماره نه آبادان

[مهر رسمی]

[امضا]

بیست و نه/یازده/هزار و سیصد و شصت و یک

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]