[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

هپکو

شرکت سهامی خاص

حکم کار گزینی

شماره ۹۶۳/٢٣٠/ار

تاریخ ٨ اسفند  ۵۷

 

نوع حکم: استخدام. ----- تغییر سمت------ تغییر حقوق-----انتقال----- انفصال× کد ٣

شماره استخدامی: [حذف شده]

نام: قدسیه نام خانوادگی: جعفری تاریخ اجرا ٩ اسفند  ۵۷

 

وضعیت قبلی

نوع استخدام:  عادی -----آزمایشی. -----

حقوق/دستمزد۶۴۴۰۰ریال

گروه شغل-----

عنوان شغل : سرپرست حسابداری مالی و صنعتی

محل خدمت : اراک

اداره/قسمت: حسابداری

مرکز هزینه-----

 

وضعیت فعلی

نوع استخدام: عادی  -----آزمایشی ----- مدت آزمایش ----- ماه

حقوق/دستمزد-----ریال

گروه شغل-----

عنوان شغل-----کد-----

محل خدمت.-----کد-----

اداره/قسمت------کد-----

مرکز هزینه -----.

 

 

ملاحظات:

١-طبق تصویب نامه کمیته انقلاب امام خمینی از همکاری با شما معذوریم

٢-مرخصی استحقاقی تا آخر بهمن سال ۵۷مدت ١٣روز قابل پرداخت است.

٣- ایام کار کرد طبق کارت ساعت پرداخت میشود.

۴-سود ویژه متعلقه پس از کسر دریافت الحساب قابل پرداخت است.

( علت عدم همکاری انتخاب مسلک بهائی و معتقد بودن سرکار بآن)

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]