[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مرکز

تاریخ صدور: ۳۰ بهمن ۶۷

وزنو بالقسطاس المستقیم

رأی شماره [۸۰۵]

 

جلسه هیئت بدوی مرکزی رسیدگی به تخلفات اداری شعبه مرکز در تاریخ ۲۶ بهمن ۶۷ با حضور ۲ نفر عضو اصلی و ۱ نفر عضو علی‌البدل تشکیل و به پرونده اتهامی خانم قدسی رضوانی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه [حذف شده]  صادره [حذف شده]  متولد ۱۳۱۸ شمارۀ مستخدم [حذف شده]  آخرین مدرک تحصیلی دیپلم طبیعی دارای گروه ۸ پایه ۱۲ آخرین سمت آموزگار آموزش و پرورش استان تهران به وضعیت استخدامی بازنشسته به شرح زیر رسیدگی گردید.

گردش کار: رابط و مسئول هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری رونوشت به نامه شماره ۱ / ۱۶۳۶۲ / ۷۱۰ مورخ ۱۰ دی ۶۷ اداره کل امور اداری بانضمام تصویر حکم دادگاه انقلاب دادنامه شماره ۶۲ / م / ۱۲۲۴ مورخ ۳۱ اردیبهشت ۶۳ و عین پرونده استخدامی مشارالیها را طی شماره ۷۳۱۳ / ۱۰۵ مورخ ۱۳ دی ۶۷ جهت صدور رأی مقتضی به این هیئت ارسال مینماید. حکم دادگاه بشماره فوق دائر بر عضویت در فرقه ضاله بهائیت و استخدام غیرقانونی در آموزش و پرورش و ارسال ارز به خارج از کشور جهت فرزند برادرش بر خلاف مقررات [مطرح] و در پی تحقیقات محرز گردیده که در سال ۱۳۳۵ تسجیل شده و کمک‌های مالی به صندوق این فرقه نموده است وی در دادگاه در دفاع از خود عضویت در این فرقه را قبول و خود را بهائی زاده دانسته است و استخدام خود را در فرهنگ قبول و اظهار داشته که ستون مذهب را سفید گذاشته است و ارسال ارز را به خارج نیز پذیرفته است دادگاه با احراز مجرمیت وی را به مسترد نمودن ارزهای ارسالی بمبلغ ریالی [محکوم] و پاکسازی وی بلحاظ عضویت در فرقه ضاله بهائیت نیز مورد تائید قرار داده است هیئت پس از ملاحظه متن حکم دادگاه و تشکیل پرونده و انجام سایر تشریفات قانونی طی نامه شماره ۱۳۱۸ / ۴۸۳۲ / [؟] - ۱۰۵ مورخ ۱۷ دی ۶۷ ویرا به حضور در هیئت فرا خواند که در تاریخ ۲۶ بهمن ۶۷ حاضر و به وی ابلاغ و تفهمیم اتهام گردید. نامبرده در لایحه دفاعیه تسلیمی می‌نویسد اینجانب قدسی رضوانی دارنده شماره شناسنامه [حذف شده]  صادره از [حذف شده]  متولد ۱۳۱۸ معتقد به دیانت بهائی بوده و هیچگونه اتهام دیگری غیر از داشتن این عقیده را ندارم هیئت پس از بررسی محتویات پرونده بشرح گردشکار ختم رسیدگی را اعلام و اقدام بصدور رأی مینماید.

مورد اتهام: داشتن عضویت در فرقه ضاله بهائیت موضوع بند ۲ ماده ۱۹ قانون رسیدگی بتخلفات اداری

رأی هیئت: اتهام وارده که از مصادیق بارز بند ۲ ماده ۱۹ قانون رسیدگی بتخلفات اداری، محرز بوده است. هیئت به استناد همین ماده مشارالیها را طبق بند (ح) ماده ۱۰ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم مینماید. این رأی غیرقطعی و قابل پژوهش در هیئت تجدید نظر است محکوم علیها در صورت اعتراض می‌تواند ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ رأی اعتراض خود را به اداره بازنشستگی تسلیم و رسید دریافت دارد و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأی قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. ح

حسین محمد اصغری [امضا]

سید محمد علوی [امضا]

مسعود شایان [امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]