[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دولت شاهنشاهی ایران

حکم کارگزینی

فرم ع – ۳۲ (۴- ۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۱-وزارت: آموزش ‌و پرورش

۲- شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- نام: خانم پریدخت

۴- نام خانوادگی: اشتیاق آباده

۵- نام پدر: عبداله

۶- شماره شناسنامه و محل صدور.

شماره شناسنامه: [حذف شده]

محل صدور: شهرستان [حذف شده]  استان [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد:

روز ۱۳ ماه مهر سال [حذف شده]  

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی.

بالاترین مدرک: دیپلم خانه‌داری

رشته: -----

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: آموزگار

۱۱- رسته: آموزشی و فرهنگی

رشته: آموزگاری

طبقه: ۵

۱۲- گروه: ۶

۱۳- پایه: ۸

۱۴- واحد سازمانی: دبستان نیایش

۱۵- محل خدمت: بخش ۳ شهرستان اصفهان استان اصفهان

۱۶- مجوز: متن حکم

۱۷- نوع حکم: انتصاب مجدد خروج از خدمت

۱۸- شرح حکم:

طبق درخواست مورخ ۲۵ شهریور ١٣۵۸ پس از پایان مرخصی بدون حقوق موضوع حکم شماره ۲ / ۲۳۵۴۴ -  ۱۳ مهر ١٣۵۷ و باستناد اختیارات اعطائی بموجب این حکم بسمت پیشین منصوب میشوید لکن چون یکی از شرایط اصلی استخدام و ادامه خدمت نداشتن فساد عقیده و اعتقاد به یکی ازادیان رسمی کشور باشد و شما مذهب خود را بهائی اعلام نموده‌اید لذا در اجرای نامه شماره ۱۵/ ۳۱۲۹- ۱۹ اردیبهشت ١٣۵۸ اداره کل آموزش ‌و پرورش اصفهان از تاریخ صدور این اداره کل آموزش ‌و پرورش اصفهان از تاریخ صدور این حکم بخدمت شما در وزارت آموزش ‌و پرورش خاتمه داده میشود%

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها

الف حقوق پایه گروه: ۳۱۳۰۰ ریال

پ- مجموع مزایای مستمر و مزایای موقت شغل/ فوق‌العاده شغل ۱۸۰۰۰ ریال

ح- فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی: ۲۵۰۴ ریال

چ- فوق‌العاده محل خدمت: ۳۱۳۰ ریال

جمع: ۵۴۹۳۴ ریال

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) ۵۴۹۳۴ ریال

پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد ------ قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: ۱ مهر ١٣۵۸

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم.

تاریخ: ۱ مهر ١٣۵۸

 شماره: ۲ / ۲۵۵۶۸

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: جعفر رضائی

عنوان پست ثابت سازمانی: رئیس اداره آموزش ‌و پرورش ناحیه ۳ اصفهان

[امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]