[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

 مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی

تاریخ ۱۴ شهریور۶۰

شماره ۶۲۲۸

پیوست

"بسمه تعالی"

[مهر :] محرمانه

 

خانم پری یزدانی

باستناد پی‌نوشت مقام وزارت در [ناخوانا] نامه شماره ٩٠٢٠/-١ مورخ ١٠ شهریور۶۰ چون استخدام شما از بدو خدمت غیرقانونی بوده است. لذا از تاریخ  ۱۵ شهریور۶۰ به خدمت شما در این مجتمع دانشگاهی خاتمه داده میشود.

محسن تهرانی زاده

سرپرست مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی

[امضا]

[ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]