[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه تهران

حکم کارگزینی

فرم ع – ۳۲ (۵۲۰۴) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۱- وزارت موسسه: دانشگاه تهران – پزشکی

۲- شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- نام: آقای پرویز

۴- نام خانوادگی: قدیریان ۴۵۴۶

۵- نام پدر: غلامحسین

۶- شماره شناسنامه و محل صدور: شماره شناسنامه: [حذف شده] محل صدور: شهرستان: [حذف شده] استان فرمانداریکل: [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد: روز ۱ ماه شهریور سال [حذف شده]

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی: بالاترین مدرک ----- رشته -----

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: اپید میولوژیست پست شماره ۳۱۸

۱۱- رسته: بهداشتی و درمانی رشته: محقق طبقه ۴

۱۲- گروه: ۱۰

۱۳- پایه: ۹

۱۴- واحد سازمانی: دانشکده بهداشت

۱۵- محل خدمت: شهرستان تهران استان فرمانداریکل مرکزی

۱۶- مجوز: تاریخ ----- شماره -----

۱۷- نوع حکم: اخراج از خدمت

۱۸- شرح حکم: چون بموجب گزارش کمیته بررسی و تحقیق وابستگی شما به فرقه بهائیت محرز گردیده است لذا باستناد بند ث ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری از خدمت در دانشگاه اخراج میشوید./ط

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها:

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) ----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد----- قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: صدور حکم

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم: تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۶۰ شماره: ۳۱۹۱۸ / ۲

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: دکتر ابوالقاسم گرجی

 عنوان پست ثابت سازمانی: رئیس دانشگاه تهران

امضاء: [اسم و امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]