[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

بیمارستان شهید مصطفی خمینی

 

بسمه تعالی

[ناخوانا] (امام خمینی)

 

تاریخ:۱ دی ۶۰

شماره: ۳۷۳۹ / ۷

پیوست: -----

 

گواهی میشود:

خانم پروین دخت بیضائی از تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۵۲ لغایت ۲۶ آذر ۱۳۶۰ در بیمارستان شهید مصطفی خمینی مشغول خدمت بوده و همه ماهه حق بیمه و بازنشستگی از نامبرده کسر و به شعبه یک بیمه‌های اجتماعی پرداخت گردیده است. ضمناً طرز کار ایشان در مدت خدمت مورد رضایت بوده و با توجه باینکه پیرو فرقه ضاله بهائیت میباشد با نامبرده تسویه حساب گردید.

دکتر فاضل

مدیر بیمارستان شهید مصطفی خمینی

[امضا روی مهر رسمی]

تهران – [آدرس]

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در حاشیه صفحه]

۱۱۳۸

[ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]