[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

حکم کار گزینی

فرم ع-٣٢ ([ناخوانا] سازمان امور اداری  واستخدامی کشور

۱- وزارت/ موسسه: بهداری بهزیستی

٢- شماره مستخدم [حذف شده]

٣-نام: خانم پروین

۴-نام خانوادگی : وفائی

۵- نام پدر:میرزا آقا

۶- شماره شناسنامه و محل صدور : شماره شناسنامه: [حذف شده]  محل صدور : دهستان بخش-----شهرستان  مشهد استان فرمانداری کل : خراسان

٧- محل تولد: مشهد

۸-  تاریخ تولد:  روز ١ ماه ۶ سال ١٣٢٧

۹-بالاترین مدرک  ورشته تحصیلی:بالاترین مدرک : دکترای رشته  پزشکی

١٠–عنوان پست ثابت سازمانی: پزشک عمومی ۴۲۴۶

١١- رسته بهداشتی و درمانی رشته  پزشک طبقه

١٢–گروه ٩

١٣- پایه:۴

۱۴- واحد سازمانی: بیمارستان دکتر فاطمی

۱۵- محل خدمت: دهستان-----بخش------شهرستان مشهد استان-  فرمانداری کل خراسان

۱۶-  مجوز: تاریخ----- شماره-----

١٧- نوع حکم: خا تمه خدمت

١٨– شرح حکم :

در اجرای دستور العمل شماره ۷۵۶۰-[تاریخ:] ١٠دی ۵۹ مقام وزارت بهداری و نیز با توجه با ینکه طی پرسشنامه شماره١٢ م ٢٨  دی ۵۹ صراحتا خود را منتسب بفرقه ضاله بهایئت میدانید و بر این عقیده اصرار و ابرام میورزید لذاباستناد از مفاد ماده۱۴ قانون استخدام  کشوری و ماده ۶ آئینامه استخدامی قانون تامین اجتماعی و دیگر مقررات استخدامی که در آنها هم عدم بفساد عقیده یکی از شرایط استخدامی میباشد با رعایت مفاد فوق الذکر استخدام اولیه شما مغایر با مقررات مربوط بوده است لذا بموجب اینحکم کلیه احکام استخدامی شما لغو و از تاریخ صدور اینحکم بخدمت شما در این سازمان خاتمه داده میشود و نسبت به سنوات خدمت گذشته شما نیز برابر موازین قانون کار با شما رفتار خواهد شد.

١٩ – حقوق، مزایاء فوقالعاده ها

الف حقوق پایه گرده:-----ریال

ب- تفاوت تطبیق حقوق:-----ریال

‌پ- مجموع مزایای مستمر و مزایای موقت شغل /فوق‌العاده شغل: ----- ریال

ت- تفاوت تطبیق مزایا:-----ریال

ث – فوقالعاده اشتغال خارج از کشور:-----ریال

ج – فوقالعاده بدی آب و هوا:-----ریال

چ – فوقالعاده محرومیت از تسهیلات زندگی:-----ریال

ح: فوقالعاده محل خدمت:-----ریال

خ: سایر مزایا:-----ریال

جمع:-----ریال

٢٠- حقوق و مزایا و فوق العاده های مندرج در این حکم جمعا به مبلغ  به حروف-----ریال

پس از وضع کسور قانونی از اعتبار-----فصل-----مواد-----قابل پرداخت  است.

٢١- تاریخ اجرای حکم:  صدور حکم

٢٢- تاریخ صدور و شماره حکم :----- تاریخ:[؟]/۱۳۵۹ شماره ۸۲۴۵۱/ ٨

٢٣- نام و نام خانوادگی مقام مسئول از طرف دکتر جعفر زاده

[امضا]

عنوان پست ثابت سازمانی : مدیر عامل سازمان منطقهای بهداری و بهزیستی خراسان

نسخه:-----

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]