[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت بهداری و بهزیستی

[شماره:] ۴۳۵۵۱ / ۲

[تاریخ:] ۲۰ بهمن ۱۳۵۹

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

شماره -----

تاریخ -----

پیوست -----

شبکه بهداری و بهزیستی شماره ۲ تهران

به: -----

از: -----

موضوع: -----

خانم پروین عبودیت سرپرستار شماره [حذف شده]

با توجه به پرسشنامه تنظیمی مظبوط در پرونده مفاد دستورالعمل شماره ۷۵۶۰ مورخه ۱۰ دی ۱۳۵۹ وزارت بهداری چون استخدام رسمی شما منطبق با ضوابط مندرج در ماده ۶ قانون استخدام تأمین اجتماعی نبوده نبود، لذا از تاریخ صدور این ابلاغ از خدمت در وزارت بهداری اخراج می‌شوید و بازخرید سنوات خدمت شما برابر مقررات قانون کار به‌موجب احکام جداگانه محاسبه و پرداخت خواهد شد./ت

مدیر منطقه بهداری غرب تهران

دکتر حبیبی

[امضا]

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

اتاق عمل ارتوپدی

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]