[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

تاریخ ۲۵ بهمن ۶۱

شماره ۱۳۶۹-١١

 

 بسمه تعالی

از: امور اداری

به : خانم پروانه رنجبر با شماره کارمندی [حذف شده]

موضوع: ابلاغ رأی بازسازی نیروی انسانی

پیوست رأی شماره ٢١٣ مورخ ۱۶بهمن۶۱ هیت بدوی بازسازی نیروی انسانی این سازمان درباره انفصال دائم شما ارسال میشود.

خواهشمند است در صورت اعتراض ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ این رأی مراتب را جهت ارجاع به هیئت تجدید نظر بازسازی باین امور اعلام نمائید./١

مدیر امور اداری

محسن کمالی

[امضا]

رونوشت: امور بازنشستگی پیوست فتوکپی رای شماره ٢١٣ مورخ ۱۶بهمن۶۱ هیئت بدوی بازسازی مربوط به نامبرده ارسال میشود خواهشمند است در صورت ابلاغ و یا عدم ابلاغ رای به ایشان نتیجه را باین امور اعلام نمایند.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]