[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

از ستاد نیروی هوائی جمهوری اسلامی ایران (اداره افسران)

٣٢-٠٢-٧٠١ الف

٢١ بهمن ۵۸

 

به فهرست گیرندگان مراجعه شود

درباره اخراج ۵ نفر افسر

 

از تاریخ ١ اسفند ۱۳۵۸پنج نفر افسران مشروحه زیر بنا به تصویبنامه هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و تصویب کمیسیون ۵نفری از خدمت اخراج میشوند بفرموده دستور فرمائید ظرف ۴۸ساعت از تاریخ وصول این نامه پرسنل مذکور را از خدمت منفک و مراتب به آنان ابلاغ گردد و در تاریخ معینی که از طریق کارگزینی یکان مربوطه تعیین میگردد جهت انجام کارهای اداری و تسویه حساب مراجعه نمایند، ضمناً مراتب قریباً در دستور ستاد نیرو درج و نتیجه ابلاغ می‌گردد.

معاون اداری فرمانده نیروی هوائی-سرهنگ ستاد فوقانی

[امضا]

١-سروان خلبان- محمود البرزی

٢-سروان فنی هوائی- باقر قضوی افوسی

٣-ستوانیکم خلبان- حسین احمد خان بیگی

۴- ستوانیکم آ جودانی- بهروز شرقی تبریزی

۵- ستوانیکم آ جودانی- اسماعیل صفائی

 

گیرندگان:

تیمسار معاونت عملیاتی فرمانده نیرو (مدیریت آموزش عملیاتی) جهت آگاهی و کار بایسته.

تیمسار معاونت لجستیکی فرمانده نیرو (مدیریت ماتریل) جهت آگاهی و کار بایسته.

تیمسار ریاست بهداری نیروی هوائی جهت آگاهی و کار بایسته

ریاست بازرسی و امنیت پرواز ستاد نیرو جهت آگاهی و کار بایسته.

فرماندهی پدافند هوائی جهت آگاهی و اقدام لازم در مورد افسر ردیف ۴.

 فرماندهی لجستیکی هوائی جهت آگاهی و اقدام لازم در مورد افسر ردیف ٢.

فرماندهی پشتیبانی مرکز جهت آگاهی و اقدام لازم در مورد افسران ردیف یکم و پنجم.

فرماندهی پایگاه یکم شکاری جهت آگاهی و اقدام لازم در مورد افسر ردیف ٠٣

ریاست سازمان اطلاعات و حفاظت نیروی هوائی جهت آگاهی.

ریاست کنترل ستاد نیرو جهت آگاهی و کار بایسته.

مدیریت حفاظت ستاد نیرو جهت آگاهی و اقدام لازم در مورد افسر ردیف ۵.

ریاست دادرسی ستاد نیرو جهت آگاهی افسران.

اقدام کننده ستوانیکم (ناخوانا)

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]