[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ناخوانا] رای ٣٧٣١

تاریخ صدور ۲۴ بهمن ۶۸

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان اصفهان

پیوست -----

بسمه تعالی

جلسه هیات بدوی رسیدگی بتخلفات اداری مورخ ١١ بهمن ۶۸ با شرکت ٣ نفر عضو اصلی تشکیل و هیئت به پرونده اتهامی خانم نیره گندم پاک کن فرزند سید اسداله از آموزش و پرورش ناحیه پنج استان اصفهان دارای شماره بازنشستگی ٣٠٢١٩- [تاریخ:] ١ فروردین ۵۴ گروه ٧ پایه ۱۵ سمت و وضعیت فعلی آموزگار بازنشسته بشرح ذیل رسیدگی بعمل آمد.

نوع اتهام: وابستگی و پیروی از فرقه ضالّه بهائیت

گردشکار:

طبق مدارک موجود در پرونده اتهامی خانم نیّره گندم پاک کن آموزگار بازنشسته آموزش و پرورش استان اصفهان متّهم به وابستگی به فرقه ضالّه بهائیت میباشد که در این رابطه از مشارالیها نامه شماره ۲۵۲۲ / ه - [تاریخ:] ٩ بهمن ۶۸ درخواست دفاعیه میگردد و نامبرده طی پاسخ مندرج در پرونده. اقرار مینماید که از اول عمرم در خانواده بهائی متولد شده‌ام و اینکه مرقوم فرموده‌اید فرقه بهائی، [فرقه] نیست، دیانت بهائی است من نتیجه شخص بزرگواری هستم بنام ملا جعفر گندم پاک کن "اوّل من آمن [ناخوانا] باب در اصفهان و بعداً جزو ٣١٣ نفر بود که باید در رکاب قائم شهید شوند و ....

لهذا این هیات با توجه به‌مراتب یاد شده رای خود را بشرح زیر اعلام میدارد

[رای] هیات:

هیات با توجه به‌مراتب فوق‌الذکر بر اساس اینکه مشارالیها اقرار و اعتراف مینماید که فرقه ضاله بهائیت میباشد و حتی بدان افتخار مینماید تخلّف وی را محرز و قابل انطباق بر بند [ناخوانا] ماده ١٩ قانون رسیدگی بتخلفات اداری دانسته و با توجه به تبصره ١ ماده ٢٩ آئین نامه. [ناخوانا]. قانون مذکور وی را به انفصال دائم از خدمات دولتی موضوع بند ح ماده ١٠ قانون مذکور محکوم مینماید. این رای باتفاق آراء صادر و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت یکماه قابل پژوهش در هیات تجدید نظر [ناخوانا] آموزش و پرورش میباشد بدیهی است در صورت عدم اعتراض در موعد مقرر رای صادره قطعی و لازم‌الاجرا بود. ۱۵% ک

هیات بدوی رسیدگی بتخلفات اداری

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

[امضا روی مهر رسمی]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]