[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

گواهی میشود که نیلوفر آزادی طبق بخشنامه ۶ / ۱۶۷۳۱ - ٢۵ شهریور ۱۳۶۰ نمی‌تواند در این مدرسه ثبت‌نام نماید ضمناً بخشنامه مربوط است به معتقد نبودن به ادیان رسمی و دانش‌آموز فوق مذکور بهایی می‌باشد.

رئیس مدرسه راهنمائی آزادی

[امضا روی مهر رسمی]

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]