[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

سازمان امور اداری و استخدامی کشور

تاریخ ۸ شهریور ۵۹

شماره ۱۳۵۷

پیوست -----

 

خانم نیکو گلستان ماشین‌نویس

به‌موجب رأی مورخ ۶ شهریور ۵۹ کمیته پاکسازی این سازمان که به ‌اتفاق آراء صادر شده است جنابعالی به اتهام استخدام غیرقانونی (بند ث ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری) بر اساس قانون پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب مورخ ۷ شهریور ۱۳۵۸ مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه‌های بعدی و دستورالعمل‌های مربوط محکوم به اخراج شده‌اید.

چنانچه به‌موجب قانون شماره ۱۴۷۵۶ مورخ ۱۸ تیر ۱۳۵۹ مصوب شورای انقلاب به رأی صادره اعتراض داشته باشید میتوانید طبق بند ١٠ از قانون فوق‌الذکر مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف یکماه شکایت خود را با ذکر دلیل کتباً به دفتر اینجانب تسلیم نمائید تا در کمیته تجدید نظریکه طبق قانون فوق برای این منظور تشکیل خواهد شد با حضور خودتان مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است رأی صادره از کمیته تجدیدنظر مشروط برآنکه به تائید اینجانب برسد قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.

مصطفی کتیرائی

دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور

[امضا]

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]