[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش کرج

 

شماره

تاریخ

 پیوست

 

بسمه تعالی

 

گواهی می‌شود

دانش [آموز] نوشین جاهی [دیزناب] از تاریخ ١ مهر ۶۳ الی ١٧ مهر ۶۳ در این [مجتمع] مشغول به تحصیل بوده به علت اذعان کتبی به فرقه بهائیت اخراج میگردد این گواهی جهت اطلاع اولیاء به مدارس دیگر صادر گردیده فاقد هرگونه ارزش دیگر است.

 

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]