[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش کرج

شماره: -----

تاریخ: ۹ آبان ۶۳

پیوست: -----

 

بسمه تعالی

گواهی می‌شود خواهر نوشین حسینی فرزند روح اله از تاریخ ۲۲ مهر ۶۳ لغایت ۹ آبان ۶۳ در این آموزشگاه مشغول تحصیل بوده‌اند از اخلاق و رفتار نامبرده رضایت کامل حاصل میباشد صرفاً به علت بهائی بودن از مدرسه اخراج گردیده است.

رئیس مدرسه راهنمائی امیر (ع)

[مرضیه کیا]

[مهر رسمی]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]