[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

بیمارستان سرخه‌حصار

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

 

شماره ۱۳۲۸۴

تاریخ [؟] بهمن ۱۳۵۹

پیوست -----

 

منطقه بهداری و بهزیستی شرق تهران

 

بسمه تعالی

 

خانم نوریه وجدانی

بیمارستان سرخه‌حصار

 

پیرو اخطار قبلی چون متهم به عقیده بهائیت میباشید، لذا شایسته است ظرف ۲۴ ساعت مراتب صحت یا کذب این اتهام را صریحاً و کتباً نمائید تا برابر مقررات نسبت به وضعیت استخدامی شما اتخاذ تصمیم شود، بدیهی است جنانجه در مهلت تعیین شده پاسخ لازم داده نشود این اخطار بمثابه خاتمه خدمت شما تلقی شده و حکم مربوطه پس از تشریفات مربوط صادر خواهد گردید./خ

رئیس بیمارستان سرخه‌حصار – علی ورجاوند

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]