[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

رأی شماره ۲۴ / ب

تاریخ ۲۸ شهریور ١٣۶۲

مرجع رسیدگی: شعبه هیئت تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادی و دارائی در خراسان

نوع اتهام عضویت در فرقه ضاله بهائیت

گردش کار: پرونده اتهامی آقای نورالدین یزدان پناه

نام خانوادگی یزدان پناه

فرزند رحمت

متولد سال [حذف شده]

شماره شناسنامه [حذف شده]

صادره از قائمشهر

پست سازمانی کارمند

سابقه کار ۱۸ سال

محل کار بانک ملت ساری

شماره پرسنلی مستخدم [حذف شده]

 تحصیلات دیپلم ریاضی

متأهل که برابر رأی شماره ۴

مورخه ۳ شهریور ۱۳۶۲

صادره از طرف هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادی و دارائی استان مازندران به اتهام عضویت در فرقه ضاله بهائیت

١- موضوع بند ۸ ماده ۲۹ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ به استناد بند ۸ ماده ۲۹ قانون مزبور به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته محکوم گردیده است توسط هیئت تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفت هیئت در جلسه مورخ [ناخوانا] با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح زیر اعلام می‌دارد:

 

" رأی هیئت تجدیدنظر"

با توجه به اقرار متهم، مدافعات متهم، نظریه کارشناس و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قوانین موجود در پرونده امر [ناخوانا]/تمام – بزه /[ناخوانا] منتسب به متهم به نظر هیئت تجدیدنظر ثابت و محرزاست و با توجه به اینکه جرم نامبرده منطبق است با

عضویت در فرقه ضاله بهائیت

موضوع بند ۸ ماده ۲۹

[هیئت بازسازی] نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وابسته بند ۱۱ ماده ۲۹ [ناخوانا] محکوم می‌گردد. [ناخوانا]

[مهر رسمی]

[۳ اسم و امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]